فشار قوی طبقاتی CV

بازدید : 20972   |      

پمپ های افقی گريز از مركز فشار قوی با پروانه های بين ياتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد. هر طبقه توسط اورينگ يا واشر كاغذی آببندی می شود. طبقات به وسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته می شوند . پايه های نگهدارنده پمپ بصورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته گری شده اند. نيرو های شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ و يك عدد رولربرينگ روانكاری شده با روغن يا گريس كه در دو طرف پروانه ها واقع شده اند ، خنثي می گردد.در پمپ های CVعلاوه بر بلبرينگها ، پيستون بالانس هيدروليكی نيز در امر خنثی كردن نيروهای محوری استفاده شده است .

پمپ های افقی گريز از مركز فشار قوی با پروانه های بين ياتاقانی ، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برشهای شعاعی می باشد. هر طبقه توسط اورينگ يا واشر كاغذی آببندی می شود. طبقات به وسيله پيچ بست طبقات به همديگر بسته می شوند . پايه های نگهدارنده پمپ بصورت يكپارچه با محفظه مكش و رانش ريخته گری شده اند. نيرو های شعاعی و محوری وارد بر محور پمپ توسط دو عدد بلبرينگ و يك عدد رولربرينگ روانكاری شده با روغن يا گريس كه در دو طرف پروانه ها واقع شده اند ، خنثي می گردد.در پمپ های CVعلاوه بر بلبرينگها ، پيستون بالانس هيدروليكی نيز در امر خنثی كردن نيروهای محوری استفاده شده است .
 
کاربرد ها:
براي تهيه آب شهرها ، پمپاژ آب در مصارف صنعتی، كارهای مربوط به آبرسانی، به عنوان بوستر پمپ ، مصارف آبياری باران ، به عنوان پمپ تغذيه ديگ بخار ، پمپاژ آب كندانس شده ، پمپاژ آب گرم و سرد تاسيسات صنعتی و مصارف آتش نشانی مورد استفاده قرار می گيرد.