شناور جریان مختلط (کوزه ای)

بازدید : 10980   |      

پمپ های شناور چند طبقه با محرك الكتريكی، مجموعه ای است از يك پمپ گريز از مركز عمودی كه بطور مستقيم با موتور الكتريكی شناور كوپله می شود.اين دستگاه ها جهت پمپاژ آب از چاه های عميق و نيمه عميق كم قطر طراحی شده است. الكتروموتور، آسنكرون، جريان متناوب و قفس سنجابی است و با آب پر مي شود. آب داخل موتور ،هم برای روانكاری ياتاقانها و هم برای خنك كاری حرارت در سيم پيچی داخل الكتروموتور می باشد. محور موتور دارای كاسه نمد مقاوم در برابر نفوذ شن می باشد و با آببند مكانيكی ، آببندی می شود.


پمپ های شناور چند طبقه با محرك الكتريكی، مجموعه ای است از يك پمپ گريز از مركز عمودی كه بطور مستقيم با موتور الكتريكی شناور كوپله می شود.اين دستگاه ها جهت پمپاژ آب از چاه های عميق و نيمه عميق كم قطر طراحی شده است. الكتروموتور، آسنكرون، جريان متناوب و قفس سنجابی است و با آب پر مي شود. آب داخل موتور ،هم برای روانكاری ياتاقانها و هم برای خنك كاری حرارت در سيم پيچی داخل الكتروموتور می باشد. محور موتور دارای كاسه نمد مقاوم در برابر نفوذ شن می باشد و با آببند مكانيكی ، آببندی می شود.

کاربردها:
تامين آب آشاميدني، تامين آب فرآيندهاي صنعتي، آبياري، تخليه آب معادن، جبران فشار (بوستر ) طرح‌هاي آبرساني ، پمپاژ از مخازن ، برداشت آب خام از رودخانه و درياچه سدها ، برداشت آب از دريا ، برداشت آب از چاه‌هاي عميق، نيمه عميق و  آتش نشاني.