پروانه

بازدید : 1718   |      

کد محصول : پروانه

پروانه ها از اجزای جدایی ناپذیر در پمپ های سانتریفیوژ و پمپ های خلاء، در میان دیگر دستگاه های پمپاژ سیال هستند. پروانه های پمپ برای کار به اصل برنولی که می گوید افزایش سرعت مایع با کاهش فشار یا انرژی بالقوه (و بالعکس) همراه است متکی هستند.

 وقتی مایع یا گاز مایع وارد پروانه پمپ می شود ، بین پره های پروانه و دیواره پمپ گیر می افتد و با حرکت از چشم پروانه (Pump Eye) به سمت قطر خارجی پروانه، سرعت آن افزایش می یابد. هنگامی که سیال به نقطه خاصی در نزدیکی قطر خارجی رسید، به طور ناگهانی سرعت آن کاهش یافته و افزایش فشاری مساوی با آن را تجربه می کند (طبق اصل برنولی). سیالات  با خارج شدن از پروانه و سوراخ پمپ ، حتی بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. بر اساس این اصول عملکردی ، می توان دریافت که سرعت چرخش پروانه پمپ (که سرعت را تحت تأثیر قرار می دهد) و ارتفاع پره (که فشار و تشکیل احتمالی خلا را تحت تاثیر قرار میدهد) تا حد زیادی فشار خروجی و جریان پمپ را تعیین می کند.