مزایای این نوع پمپ ها با شاسی پشت تراکتوری این است که از نیروی محرکه موتور تراکتور جهت پمپاژ استفاده می شود و جهت کشاورزان دارای صرفه اقتصادی می باشد . از این پمپ می توان جهت پمپاژ آب رودخانه های فصلی و پمپاژ آبیاری قطره ای و تحت فشار توسط تراکتور استفاده کرد.

محصولات