شیرخوکار

بازدید : 1267   |      

قطعات شیر خودکار سوپاپ

قطعات شیرخودکار سوپاپ به ترتیب از سمت چپ:

1-رینگ نشیمنگاه سوپاپ

2-انگشتی سوپاپ

3-واشرلاستیکی سوپاپ

4-فنر سوپاپ

5-صفحه سوپاپ